65 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että työpaikoilla pitää voida sopia työehdoista toisin kuin työehtosopimuksessa lukee.
Mainos

65 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että työpaikoilla pitää voida sopia työehdoista toisin kuin työehtosopimuksessa lukee.

Tieto käy ilmi Kantar TNS:n tekemästä Luottamuspuntari-tutkimuksesta, johon vastasi 1040 suomalaista tammi-helmikuun vaihteessa. 24 prosenttia vastaajista oli täysin samaa mieltä ja 41 prosenttia jokseenkin samaa mieltä väitteen “työntekijöille ja työnantajalle pitää antaa mahdollisuus sopia työpaikoilla myös työehtosopimuksista poiketen” kanssa. Vain viidennes vastaajista oli jokseenkin tai täysin eri mieltä. Tutkimuksen teetti Suomen Yrittäjien Yrittäjäsanomat.

Paikallista sopimista kannatetaan

“Tutkimus osoittaa, että työpaikkasopimisella on erittäin laaja suomalaisten kannatus poliittisen kentän laidalta laidalle. Suomalaiset ymmärtävät, että pitää olla mahdollisuus sopia toisin kuin työehtosopimuksiin on kirjattu, jos sitä molemmat osapuolet työpaikoilla haluavat“, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen tulkitsee tutkimustulosta.

Mainos

Pentikäinen uskoo, että työpaikkasopiminen etenee, koska se luo työpaikkoja ja sillä on kansalaisten vahva tuki.

Kansalaiset kannattavat yhdenvertaista sopimista

Peräti 71 prosenttia tutkimukseen vastanneista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että työpaikoilla pitää olla yhdenvertainen sopimisen mahdollisuus riippumatta siitä, kuuluvatko työntekijät työntekijäliittoon vai eivät. Vain kymmenesosa vastaajista vastusti väittämää.

Ammattiliitot kehityksen jarruna

“Kansa on samaa mieltä kuin Suomen Yrittäjät oli keväällä, kun emme voineet hyväksyä syrjivää esitystä, jossa paikallisen sopimisen osapuoleksi kävisi vain ammattiliittoon kuuluva luottamusmies”, Pentikäinen toteaa.

“Tulokset osoittavat, että suomalaiset eivät sulata minkäänlaista syrjintää työpaikoilla”, Pentikäinen jatkaa.

paikallinen-sopiminen

Tutkimus paljastaa, että palkansaajajärjestöjen jäsenet kannattavat yhdenvertaista sopimista: Peräti 71 prosenttia STTK:n liittojen jäsenistä on täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että sopiminen pitää olla mahdollista yhdenvertaisesti riippumatta järjestäy-tymisestä. Akavalaisilla vastaava luku on lähes 75 prosenttia. SAK:laisissa vastaajissa kannattajia oli 53 prosenttia.

“Erityisen tärkeää on se, että ammattiyhdistysliikkeen jäsenkunta on valmis tekemään uudistuksia, jotka tuovat Suomeen lisää työtä”, Pentikäinen toteaa.

Tällä hetkellä mahdollisuuksia sopia työehtosopimuksista poiketen on vähän. Työntekijäliittoihin kuulumattomat työntekijät eivät voi osallistua esimerkiksi luottamus-miehen valintaan.

Kolmannes hyväksyisi pienyrityksille helpomman henkilöperusteisen irtisanomisen

34 prosenttia vastaajista kannattaa sitä, että henkilöperusteista irtisanomista pitää hel-pottaa pieniltä yrityksiltä, jotta työpaikkoja saadaan lisää. 38 prosenttia on eri mieltä.

Tutkimuksessa kysyttiin myös, pitääkö olla mahdollisuus työskennellä myös työehto-sopimusten minimipalkkoja pienimmillä palkoilla. Täysin tai jokseenkin samaa mieltä oli 25 prosenttia vastaajista, täysin tai jokseenkin eri mieltä 59 prosenttia vastaajista.

Lähde: Suomen Yrittäjät

UUTISSUORA