Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kokoaikatyötä tekevien palkansaajien yleisin kokonaisansio oli 2 500 euroa kuukaudessa vuonna 2016.
Mainos

Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kokoaikatyötä tekevien palkansaajien yleisin kokonaisansio oli 2 500 euroa kuukaudessa vuonna 2016. Kokonaisansiot sisältävät peruspalkan lisäksi kaikki palkanlisät, ylityöansiot ja luontoisedut, mutta eivät tulospalkkioita tai lomarahoja. Kokonaisansiot ovat bruttomääräisiä, eli niistä ei ole vähennetty veroja tai muita maksuja.

tilastokeskus-taulukko

Palkkarakennetilasto kuvaa julkisen sektorin ja yksityisellä sektorilla yli viiden hengen yrityksissä työskenteleviä palkansaajia. Yllä oleva kuvio esittää kokoaikaisten palkansaajien lukumäärän kokonaisansioiden mukaan.

Mainos

Kuviossa kokonaisansiot on jaettu sadan euron luokkiin. Eniten palkansaajia oli välillä 2 500–2 599 euroa, noin 69 000 henkilöä. Tämä oli yleisin (moodi) ansioluokka. Tyypillisimpiä ammattiluokkia 2 500–2 599 euroa kuukaudessa ansaitsevissa olivat mm. sairaanhoitaja, lastentarhanopettaja ja rakennustyöntekijä.

Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden mediaani oli 3 001 euroa kuukaudessa. Puolet kokoaikatyötä tekevistä ansaitsi tätä vähemmän, ja puolet enemmän.

63 prosenttia ansaitsee keskiarvoa vähemmän

Kokonaisansioiden keskiarvo oli 3 368 euroa kuukaudessa. Kokoaikaisista palkansaajista 63 prosenttia ansaitsi keskiarvoa vähemmän. Tätä selittää se, että suuret kokonaisansiot nostavat keskiarvoa.

Kokoaikainen palkansaaja tarkoittaa työntekijää, joka on tehnyt täyttä työviikkoa koko tilastointikuukauden.

Suurin mediaaniansio 40–44-vuotiailla

Vuonna 2016 kokoaikaisten palkansaajien suurimmat mediaaniansiot olivat nelikymppisillä. Suurin kokonaisansioiden mediaani oli 40–44-vuotiaiden ikäryhmässä, 3 267 euroa kuukaudessa. Tätä vanhempien ikäluokissa kokonaisansioiden mediaani oli hieman pienempi.

Pienimmät mediaaniansiot olivat nuorilla. Ikäryhmässä 15–19 kokonaisansioiden mediaani oli 2 030 euroa kuukaudessa, ja ikäryhmässä 20–24 vastaava ansio oli 2 279 euroa. Näissä ikäryhmissä myös palkansaajien lukumäärä oli vähäisin.

tilastokeskus-2

Nelikymppiset muita useammin johto- ja asiantuntijatehtävissä

Yksi selittävä tekijä yli 40-vuotiaiden suuremmille ansioille on, että he työskentelivät muita useammin johto- ja asiantuntijatehtävissä. Johto- ja asiantuntijatehtävissä ansiotaso on keskimäärin muita ammattiryhmiä suurempi.

Vuonna 2016 kokoaikatyötä tekevistä 40–44-vuotiaista 58 prosenttia työskenteli johto- ja asiantuntijatehtävissä. Vastaava osuus 20–24-vuotiailla oli 17 prosenttia, ja yli 60-vuotiailla 52 prosenttia.

Kuvaavaa on, että 40–44-vuotiaiden yleisin ammattiluokka oli asiantuntijoihin luettava sairaanhoitajat. Ikäryhmässä 20–24 yleisin ammattiluokka oli myyjät, ja yli 60-vuotiailla toimistosiivoojat.

Kuvaa noin 1,6 miljoonaa palkansaajaa

Vuoden 2016 ennakollinen palkkarakennetilasto kuvaa noin 1,6 miljoonan palkansaajan ansiotietoja. Tilaston tiedot on kerätty kuukausipalkkaisilta palkansaajilta syys-, loka- tai marraskuulta ja tuntipalkkaisilta palkansaajilta vuoden viimeiseltä neljännekseltä. Palkkarakennetilasto ei sisällä yksityisen sektorin yritysten ylimmän johdon tietoja.

Lähde: Tilastokeskus

UUTISSUORA