Mainos

Kela on lähettänyt päätösehdotukset opintotuen takaisinperinnästä. Noin 34 100 opintotuen saajaa ansaitsi vuonna 2015 yli vuositulorajan. Määrä on lähes sama kuin vuotta aikaisemmin.

Työllisyystilanne on jatkunut huonona

“Perintäehdotusten määrään vaikuttavat opintotuen riittävyys, tulorajojen muutokset ja työllisyystilanne”, toteaa vastaava suunnittelija Ilpo Lahtinen Kelan opintotukiryhmästä. “Huonona jatkunut työllisyystilanne on varmastikin rajoittanut opiskelijoiden työssäkäyntiä ja siksi takaisinmaksuehdotusten määrä ei ole muuttunut”, Lahtinen jatkaa.

Takaisin maksettavaa 1365 euroa per nuppi 

Opintotukea sai vuonna 2015 noin 326 100 opiskelijaa. Heistä 34 100:lla tulot olivat Verohallinnolta saatujen tietojen mukaan suuremmat kuin opintotukilain mukainen vuosituloraja. Tämä on noin 10 % kaikista opintotuen saajista. Kela on lähettänyt näille opiskelijoille takaisinperinnästä päätösehdotuksen. Keskimäärin takaisin maksettavaa yhtä opiskelijaa kohti tulee 1 365 euroa. Päätösehdotusten mukaisten perintöjen yhteismäärä on 46,6 milj. euroa.

Opiskelijan ei kannata paljoa tienata

Mainos

Opintotuen vuosituloraja määräytyy sen mukaan, kuinka monelta kuukaudelta opiskelija on nostanut opintotukea. Jos opiskelija nostaa tukea 9 kuukaudelta, hänellä saa olla muita tuloja enintään 11 850 euroa vuodessa. Opintotuen saajien keskimääräiset veronalaiset tulot vuonna 2015 olivat 7 770 euroa (ilman opintotukea).

Kela perii ensin ja pyydettäessä vasta käsittelee

Kela lähettää takaisinperintäehdotuksen kaikille vuositulorajan ylittäneille opiskelijoille. Se on päätösehdotus, sillä Kelalla ei ole tietoa siitä, mikä osa tuloista on saatu opiskeluaikana. Jos vuositulorajan ylitys johtuu muista kuin opiskeluaikana saaduista tuloista, esimerkiksi valmistumisen jälkeisistä tuloista, maksettava määrä voi pienentyä tai maksettavaa ei tule lainkaan.

Opiskelija voi 23.3.2017 mennessä tehdä Kelalle uudelleenkäsittelypyynnön, jossa hän selvittää opintonsa ja sen, milloin tulot on saatu. Selvitys on tarpeen, jos opiskelija on vuoden 2015 aikana aloittanut opintonsa, valmistunut tai käyttänyt enimmäistukiaikansa loppuun. Edellisissä tulovalvonnoissa opintonsa aloittaneita tai valmistuneita on ollut noin neljäsosa takaisinperintäehdotuksen saaneista.

Opiskelijan kannattaa laskelmoida

Opiskelijan tulee itse huolehtia siitä, että hänen vuositulonsa eivät ylitä tulorajaa.

Vuodelta 2015 opintotuen vapaaehtoisia palautuksia kertyi 27,8 milj. euroa 26 230 opiskelijalta. Vuoden 2016 opintotukien vapaaehtoiset palautukset on maksettava toukokuun 2017 loppuun mennessä. Jos opiskelija ei peru tai palauta opintotukea, liikaa maksettu tuki peritään takaisin 15 %:lla korotettuna. Tukivuoden 2016 tulovalvonnasta alkaen perintäkorotus on 7,5 %.

Lähde: Kela

UUTISSUORA